Data wejścia w życie: | Ostatnia aktualizacja:

Zasady dotyczące autentyczności Bazaarvoice („Zasady”) określają wymagania, jakim podlegają treści klienta (np. oceny, recenzje, pytania, odpowiedzi i historie), aby mogły zostać uznane za autentyczne. „Treści autentyczne” to treści, które według najlepszej wiedzy firmy Bazaarvoice spełniają wymogi określone w Zasadach, które zostały opracowane w celu zapewnienia, by przesyłane treści były transparentne oraz wolne od jakichkolwiek manipulacji, modyfikacji czy oszukańczych działań. Zasady dotyczą wszystkich formatów, w jakich przesyłane są treści do platformy Bazaarvoice („Platforma”) (w tym w szczególności: treści wysyłane do publikacji na stronach WWW klienta Bazaarvoice; treści pozostające w bazie danych Bazaarvoice i nieprzeznaczone do publikacji na stronach WWW klienta; Treści stron trzecich (zgodnie z poniższą definicją); treści gromadzone za pośrednictwem alternatywnych środków i następnie przesyłane do prezentacji przez Bazaarvoice takie jak badania w formie papierowej; Zaangażowane treści wysyłane przez Zaangażowane podmioty wysyłające (zgodnie z poniższymi definicjami obu terminów); treści wykorzystywane w celach reklamowych; lub dowolne inne środki, za pomocą których przesłane treści mogą być wykorzystywane). Wszyscy klienci muszą przestrzegać Zasad, chyba że otrzymali od Bazaarvoice pisemną umowę z odmiennymi postanowieniami; w takim przypadku klient zwolniony z obowiązku przestrzegania Zasad nie będzie mieć uprawnień do korzystania z żadnych pieczęci lub odznak autentyczności Bazaarvoice. Zgodnie z dalszymi postanowieniami Ustępu 6 poniżej, nieprzestrzeganie Zasad może doprowadzić do negatywnych konsekwencji, w tym do usunięcia wszelkich pieczęci lub odznak autentyczności oraz zakończenia współpracy z klientem. Aby treści mogły zostać uznane za Treści autentyczne, muszą spełniać następujące wymagania:

Wysyłanie treści

 1. Przejście przez oparte na ryzyku systemy filtrujące ustanowione w celu ograniczenia publikowania oszukańczych treści i spamu na stronach WWW klientów (System zarządzania strategią autentyczności Bazaarvoice).
  1. Bazaarvoice dołoży zasadnych ekonomicznie starań, aby wykrywać przesyłanie nieautentycznych treści i przeciwdziałać temu, z uwzględnieniem:
   1. Treści wysyłanych na stronę WWW klienta przez bezpośrednią konkurencję rzeczonego klienta;
   2. Podejmowanych przez klientów prób autopromocji produktów lub usług poprzez wysyłanie treści, w których nie ujawniono faktu (poprzez system oznaczania), że pochodzą one od klienta;
   3. Podejmowanych przez klientów prób obniżenia lub w inny sposób zmodyfikowania całościowej oceny; i/lub uczuć i opinii wyrażanych w treści wysyłanych do stron WWW innych klientów; oraz
   4. Bazaarvoice będzie blokować próby zakłócenia przez użytkowników funkcjonalności strony klienta poprzez masowe kampanie reklamowe, tzw. trollowanie i próby zautomatyzowanej wysyłki treści.

Moderowanie treści

 1. Istotne treści negatywne lub inne dozwolone treści nie będą ukrywane, wycofywane, edytowane ani usuwane; ponadto błędy ortograficzne i gramatyczne w treści będą publikowane w takiej formie, w jakiej zostały przesłane i nie będą poddawane żadnej korekcie ani edycji.
  1. Bazaarvoice będzie moderować wszelkie treści wysyłane do Platformy Bazaarvoice. Klienci nie będą mieć możliwości samodzielnego moderowania swoich treści.
  2. Zabronione jest odrzucanie treści przez klientów wyłącznie na podstawie przyznanej liczby gwiazdek lub uczuć wyrażonych w recenzji.
  3. Treści zawierające błędy drukarskie, literówki i błędy gramatyczne będą zatwierdzane, chyba że błędy te zasadniczo utrudniają możliwość odczytania i interpretacji treści przez innych użytkowników.
  4. Ani Bazaavoice, ani klient nie mogą w żaden sposób edytować treści.
  5. Klienci mogą odrzucać treści wyłącznie, jeśli naruszają one wytyczne dotyczące moderacji uzgodnione pomiędzy Bazaarvoice i Klientem.

Promowanie

 1. Treści przesyłane przez dowolną osobę lub podmiot o znanym finansowym udziale w produkcie lub usłudze, których dotyczą wysyłane treści (w tym w szczególności: pracownicy klienta; eksperci branżowi występujący w swojej oficjalnej roli; producenci; pośrednicy; sprzedawcy detaliczni oraz wszelkie osoby, które zostały poproszone, zachęcone lub umocowane do wysyłania treści w zamian za gratyfikację pieniężną lub inną wartościową gratyfikację niematerialną (np. bezpłatne próbki, kupony, zniżki, nagrody w programach lojalnościowych, konkursach, loteriach itp.) (odpowiednio „Treści promocyjne” i „Promujący autorzy”)) muszą zostać jednoznacznie oznaczone jako Treści promocyjne nadesłane przez Promujących autorów.
  1. Klienci muszą powiadomić Bazaarvoice o wszelkich znanych przypadkach Treści promocyjnych i Promujących autorach. Treści promocyjne muszą zawierać pełne i łatwe do zidentyfikowania informacje w tekście treści lub być opatrzone plakietką oznaczającą relację Promującego autora z klientem.
  2. Wszelkie Treści promocyjne muszą być zgodne ze wszelkimi przepisami prawa, zasadami, regulacjami i wymogami regulacyjnymi.
  3. Treści promocyjne muszą uczciwie opisywać szczerą opinię, wnioski, przekonania lub doświadczenie Promującego autora.
  4. Żadne Treści promocyjne nie mogą zawierać żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, które mogłyby wprowadzać w błąd, gdyby zostały wygłoszone bezpośrednio przez klienta.
  5. Promujący autor musi być faktycznym użytkownikiem produktu, usługi itd, dla których przesyła Treści promocyjne.
  6. W przypadku wskazania, że Promujący autor jest ekspertem branżowym, jego kwalifikacje muszą faktycznie dawać mu dostateczne merytoryczne kompetencje, jakie przypisuje się mu w odniesieniu do Treści promocyjnych.
  7. Wszelkie zewnętrznie motywowane treści muszą być oznaczone lub w inny sposób określone jako treści o takim charakterze. Pod żadnym pozorem programy motywacyjne nie mogą uzależniać stosowanej w nich formy motywacji, bezpośrednio ani pośrednio, od opinii i nastrojów wyrażanych w przesyłanych treściach. Klienci nie mogą wyświetlać treści w przypadku gdy osoba je przesyłająca została poproszona, przeszkolona lub zmuszona do wysłania treści o określonej opinii czy nastroju. Dotyczy to zarówno przyznanej liczby gwiazdek jak i wprowadzania tekstu w wolnym polu tekstowym niezgodnie z prawdziwymi odczuciami.

Treści historyczne

 1. Treści historyczne przypisane do klienta przed nawiązaniem współpracy z Bazaarvoice zostaną zaimportowane bez ograniczeń. Treści historyczne, które będą scalane, muszą przejść moderację treści Bazaarvoice. Jeśli klient wyraża chęć zaimportowania treści do platformy Bazaarvoice po zostaniu klientem Bazaarvoice, treść taka musi zawierać adres IP przesyłającego, oryginalną godzinę przesłania oraz wyświetlaną nazwę przesyłającego.

Treści stron trzecich

 1. Możliwe jest integrowanie treści z witryn podmiotów zewnętrznych („Treści stron trzecich”) na Platformie, pod warunkiem, że:
  1. Treści stron trzecich są w pełni określone jako nadesłane pośrednio do Platformy Bazaarvoice. Ujawnienie tych informacji jest możliwe za pośrednictwem procesu oznakowania.
  2. W ramach procesu wysyłania Treści stron trzecich uwzględnione są określone wymagane pola danych.
  3. Wszelkie Treści stron trzecich zostały poddane analizie Systemu zarządzania strategią autentyczności Bazaarvoice przed wyświetleniem ich przez Bazaarvoice.
  4. Przesłane treści, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym ustępie lub uzyskają negatywny wynik analizy autentyczności przeprowadzonej za pośrednictwem Systemu zarządzania strategią autentyczności Bazaarvoice nie będą wprowadzane na Platformę Bazaarvoice.

Naruszenie zasad

 1. Przypadki naruszenia zasad
  1. Wszyscy klienci Bazaarvoice i ich strony trzecie muszą przestrzegać niniejszych zasad.
  2. Bazaarvoice może wedle własnego wyłącznego uznania kontrolować treści odrzucane przez klienta w celu potwierdzenia przestrzegania Zasad.
  3. W przypadku, gdy klient nie będzie przestrzegać postanowień określonych w Zasadach, strony będą postępować zgodnie z Procesem eskalacji. Proces eskalacji jest następujący: (1) W przypadku pierwszego naruszenia Zasad autentyczności zespół ds. sukcesu klienta Bazaarvoice powiadomi osobę kontaktową Klienta wyznaczoną do codziennych kontaktów w celu omówienia określonego naruszenia i zapewni wszelką pomoc wymaganą do zapewnienia, że takie naruszenie już się nie powtórzy; (2) W przypadku powtarzających się naruszeń Bazaarvoice dokona wewnętrznej eskalacji problemu do osoby na stanowisku EVP ds. Obsługi klienta, która bezpośrednio porozmawia z osobą pełniącą podobną funkcję u klienta. Jeśli wciąż będzie dochodzić do naruszeń, wówczas Bazaarvoice może wedle własnego uznania usunąć oznakowanie i/lub treści z części odpowiednich stron WWW podlegających kontroli Bazaarvoice, z uwzględnieniem wszelkich stron WWW, z którymi treści mogą być powiązane lub rozwiązać Umowę i zwrócić wszelkie przedpłacone kwoty za Usługi niedostarczone po dacie rozwiązania.
  4. Naruszenia niniejszych Zasad to w szczególności:
   1. Zatajanie, wycofywanie lub usuwanie treści wyłącznie z powodu liczby przyznanych gwiazdek lub oceny wyrażonej w recenzji (np. odrzucanie wszystkich ocen z jedną gwiazdką);
   2. Nieujawnienie istnienia Treści promocyjnych; oraz
   3. Nieoznakowanie zewnętrznie motywowanych treści.

Zmiany w Zasadach

 1. Zmiany w Zasadach
  1. Bazaarvoice może wedle własnego wyłącznego uznania okresowo aktualizować Zasady, jeśli uzna to za zasadne, w celu dalszego zapewnienia realizacji Celu Zasad.